Koniec z samowolą "zielonej" władzy przy telewizyjnym transmitowaniu obrad sesji Rady Miejskiej w Policach. Od nowej kadencji ma być ona transmitowana w CAŁOŚCI, rejestrowana w CAŁOŚCI i publikowana w CAŁOŚCI w Biuletynie Informacji Publicznej. Mało tego! Wszystkie głosowania naszych radnych mają być JAWNE, a imienne wykazy głosowań publikowane niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zmiana ta, to wynik nowelizacji wielu zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Jakie m.in. to zapisy? 

PO PIERWSZE:

"Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy".

PO DRUGIE: 

"Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy". 

PO TRZECIE:

"Radny ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje (bez zgody Burmistrza!) oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy i innych gminnych jednostek organizacyjnych". 

PO CZWARTE: 

"Burmistrz do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy obejmujący działalność w poprzednim roku. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami (w przypadku gminy Police) co najmniej 50 osób".

PO PIĄTE:

"Rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania - w danym roku, jak i w dwóch kolejnych latach - rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza". 

PO SZÓSTE: 

"Grupa mieszkańców gminy może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Grupa ta musi liczyć (w przypadku gminy Police) co najmniej 300 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu".

PO SIÓDME: 

"Burmistrzowie, radni, małżonkowie burmistrzów, zastępców burmistrzów, radnych, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z burmistrzami i ich zastępcami, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne". 

Adam Wosik