„Jedyne” DWA MILIONY ZŁOTYCH przekażą policcy podatnicy na funkcjonowanie świeżo upieczonej spółki gminnej pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police. Oczywiście stanie się tak, jeśli na najbliższej Sesji Rady Miejskiej „zieloni” radni przegłosują przygotowaną już uchwałę w tej sprawie. Postanowiliśmy tym razem niczego nie komentować i załączamy jedynie projekt wspomnianego już aktu prawnego – oczywiście autorstwa Burmistrza Władysława Diakuna. 

Fragment uchwały Rady Miejskiej „w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police”. 

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police o kwotę 1.900.000 złotych – przez utworzenie 3.800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy.

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police o kwotę 153.500 złotych – przez utworzenie 307 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy.

Nowoutworzone udziały w ilości 4.107 obejmie w całości Gmina Police i POKRYJE WKŁADEM PIENIĘŻNYM O WARTOŚCI 2.053.500 ZŁOTYCH”

Fragment uzasadnienia do projektu uchwały … 

Spółka zamierza w latach 2017-2019 zrealizować zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” o całkowitym koszcie 5.327.000 złotych. Finansowanie projektu w roku 2017 nastąpi częściowo ze środków unijnych (14,66 %). Pozostałe 85,34 % będzie stanowił udział własny spółki. W celu uzupełnienia środków na udział własny Gmina Police dokapitalizuje Spółkę kwotą 1.900.000 złotych. 

Jednocześnie Spółka w roku 2017 realizuje projekt „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach”. W związku z powyższym należy dokapitalizować Spółkę, aby możliwe było zakończenie projektu". 

Adam Wosik